1. Postanowienia Ogólne 

1.1.

Właścicielem Sklepu działającego pod adresem www.designdevivre.pl jest Katarzyna Czaplińska Interior Design, NIP: 118-089-11-35, Regon: 147081421, siedziba: ul. Kurowskiego 43, 05-080 Hornówek, adres poczty elektronicznej: boutique@designdevivre.pl

1.2.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Katarzyna Czaplińska Interior Design zwany dalej Usługodawcą. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.3. Definicje:

1.3.1.

DZIEŃ ROBOCZY – Przez „dni robocze” należy rozumieć wszystkie dni powszednie (zaznaczone w kalendarzu na czarno) z pominięciem niedziel i świąt, które zgodnie z art. 1519 § 1 k.p. są dniami wolnymi od pracy.

1.3.2.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.3.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.3.4.

KLIENT / KONSUMENT – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu internetowego.

1.3.5.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6.

KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.3.7.

NEWSLETTER – Elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

1.3.8.

PRODUKT / TOWAR– dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.9.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.10.

SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.designdevivre.pl.

1.3.11.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Katarzyna Czaplińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Czaplińska Interior Design. Adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do korespondencji: ul. Kurowskiego 43, 05-080 HORNÓWEK, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 118-089-11-35, REGON 147081421, adres poczty elektronicznej: boutique@designdevivre.pl.

1.3.12.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.13.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.14.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.3.15.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.   Zasady Korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Rejestracja i logowanie nie są niezbędne aby Klient mógł przeglądać informacje zawarte na stronie Sklepu.

2.2. Rejestracja i Logowanie nie są niezbędne aby klient mógł dokonać zakupów w Sklepie Internetowym www.designdevivre.pl.

2.3. Rejestracja w sklepie pozwala klientowi na korzystanie z wielu przywilejów:

 • Brak konieczności wprowadzania danych przy kolejnych zakupach;
 • Podgląd statusu realizacji zamówienia i historii zakupów;
 • Możliwość korzystania ze schowka;
 • Możliwość oceniania i dodawania opinii o produktach;
 • Możliwość otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych.

2.4.   Do rejestracji lub logowania należy przejść klikając link „Rejestracja” lub „Logowanie” znajdujący się w w prawym, górnym rogu strony Sklepu.

2.5.   Warunkiem pomyślnego zakończenia procesu rejestracji jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu rejestracyjnym oraz zaakceptowanie warunków „Regulaminu” Sklepu DesignDeVivre

2.6.   Login w sklepie internetowym stanowi adres e-mail klienta.

2.7.   Katarzyna Czaplińska Interior Design może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu, a w szczególności gdy klient:

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Katarzyna Czaplińska Interior Design za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Design De Vivre.

2.8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Katarzyna Czaplińska Interior Design.

2.9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

c. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.   Ceny Towarów i Metody Płatności

3.1. Ceny produktów podane na stronie Sklepu Internetowego www.designdevivre.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT oraz wszelkie cła), wyrażone są w złotych polskich (PLN).

3.2. Podane ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia. 

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego www.designdevivre.pl jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.

3.4. Obowiązujące w sklepie rabaty i promocje nie łączą się.

3.5. Klient ma możliwość dokonania zapłaty:

 1. przelewem na numer konta bankowego: 28 1910 1048 2201 6605 4281 0001
 2. poprzez płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24
 3. poprzez zapłatę kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24

3.6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:

PayPro SA Agent Rozliczeniowy,

ul. Kanclerska 15,

60-327 Poznań,

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

4.   Składanie Zamówień. Zawarcie Umowy Sprzedaży

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu DesignDeVivre, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania zamówienia, do momentu wciśnięcia przycisku „Zamawiam” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji dotyczących zamawianego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie komunikatami.

4.4.   Podsumowanie złożonego zamówienia zostanie wyświetlone po wprowadzeniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych i będzie zawierać następujące informacje:

 • przedmiot zamówienia;
 • jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów w tym koszty dostawy oraz inne opłaty (jeżeli występują);
 • wybrana metoda płatności;
 • wybrany sposób dostawy.   

4.5.   Przed wysłaniem zamówienia klient zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego www.designdevivre.pl, podać dane osobowe oznaczone gwiazdką (*) oraz nacisnąć przycisk „Zamawiam”

4.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Katarzyna Czaplińska Interior Design mieszczącej się przy ul. Kurowskiego 43, 05-080 Hornówek, posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 118-089-11-35 i Regon: 147081421, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) Umowy sprzedaży zgodnie z treścią regulaminu.

4.7. Po złożeniu zamówienia przez formularz na stronie sklepu, Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia w sklepie www.designdevivre.pl oraz zawierającą wszystkie jego istotne elementy.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Klienta wpłaty za Towar.

5. Odstąpienie od Umowy

5.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. 

5.2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce Moje Zwroty w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

5.3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych zwrócić Produkt Sprzedawcy w stanie niezmienionym, nieużywany. 

Konsument odeśle Sprzedawcy Towar dowolnie wybraną przez siebie firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Konsument ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć wysyłany Towar, tak aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

5.4. Sprzedawca  ma  obowiązek  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  od  dnia  otrzymania Produktu zwrócić  konsumentowi  wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy produktu. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Konsument (koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy). 

Sprzedawca  dokonuje  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument dokonując zakupu w sklepie internetowym www.designdevivre.pl chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

5.5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy:

a. towar jest uszkodzony lub był używany przed upływem 14 dni od momentu dostarczenia;

b. do paczki nie zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty zwrotu razem z paragonem.

5.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od momentu dostarczenia towaru. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Katarzyna Czaplińska Interior Design, Ul. Kurowskiego 43, 05-080 Hornówek

6. Reklamacje Dotyczące Zakupionych Towarów

6.1. Katarzyna Czaplińska Interior Design jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

6.2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres e-mail boutique@designdevivre.pl, a towar odesłać na koszt sprzedawcy na adres: Katarzyna Czaplińska Interior Design, Ul. Kurowskiego 43, 05-080 Hornówek. Katarzyna Czaplińska Interior Design zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną;

6.3. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

1. informacji  i  okoliczności  dotyczących  przedmiotu  reklamacji,  w szczególności  rodzaju  i  daty  wystąpienia  wady;  

2. żądania  sposobu  doprowadzenia  Produktu  do  zgodności  z  Umową Sprzedaży  lub  oświadczenia  o  obniżeniu  ceny  albo  odstąpieniu  od  Umowy Sprzedaży 

oraz

3.  danych  kontaktowych składającego  reklamację  - ułatwi  to  i  przyspieszy rozpatrzenie  reklamacji przez Sprzedawcę.  Wymogi  podane  w  zdaniu poprzednim  mają  formę  jedynie  zalecenia  i  nie  wpływają  na  skuteczność reklamacji  złożonych  z  pominięciem zalecanego  opisu  reklamacji.

6.4. Katarzyna Czaplińska Interior Design nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

7. Postanowienia Końcowe

7.1. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt jest uszkodzony mechanicznie. W celu zachowania prawa do gwarancji i prawa odstąpienia od umowy zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody oraz przesłać informacje na adres boutique@designdevivre.pl

7.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Katarzyna Czaplińska Interior Design a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.